

  

       5      Khashoggi                

         12    6     

     5      Khashoggi             

                                  Saud Kahtani                             

  2018-12-06   

MongolCNTV

     
     
     
  